Biltse Sport Federatie

De stand van zaken per September 2018.
De bouw vordert gestaag.

 

De stand van zaken per 19 december 2017

 

Op dinsdag 14 november heeft de eerder beloofde 2e informatie avond voor gebruikers plaatsgevonden. Hierbij werd (onder andere) een ernstig probleem aan de orde gesteld: bij gebruik van de mogelijkheid in een gedeelte van het bad het water te verwarmen (en na afloop dit warme water te mengen met het “koude” in de rest van het bad) zal de temperatuur van het zwembad gestaag oplopen, al in een korte periode. Afhankelijk van de frequentie van mengen wordt al binnen enkele weken een basis-temperatuur van meer dan 30 graden in het gehele bad bereikt. Gesteld is namelijk dat het water (in het hele bad) er een week over doet om 3 graden af te koelen. Dit probleem zou betekenen dat het bad dan niet meer geschikt zou zijn voor  sporten die met inspanning gepaard gaan zoals banenzwemmen en waterpolo.

De gemeentelijk projectverantwoordelijke heeft beloofd op korte termijn (weken) in samenwerking met de bouwer (Vaessen) met mogelijke technische oplossingen en/of  roosterinhoudelijke oplossingen te komen om dit probleem aan te pakken en -na overleg met de gemeente- de  BSF en de gebruikers van het zwembad  hierover in te lichten.

Tot op heden is hierover nog geen informatie ontvangen.

Op dinsdag 24 oktober 2017  zal voor omwonenden en andere belangstellenden een inloopavond gehouden worden.

Inmiddels zal op korte termijn begonnen worden het het bouwrijp maken van de grond. Dit houdt onder andere in het verwijderen van bestrating, groen en leidingen.

Op 26 september 2017 is een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor gebruikers, waar vertegenwoordigers van de BSF bij aanwezig waren.

Hierbij heeft met name de architect zijn licht over het zwembad laten schijnen.

De informatie aangaande het meest essentiële onderdeel  van het gebouw,  het zwembad,  is beperkt geweest en op meerdere gestelde vragen aangaande het zwembad kon (nog) geen antwoord worden gegeven.

Er zal nòg een avond worden belegd waarin de gelegenheid is verder vragen te stellen door gebruikers.  Over de tot op heden  ontvangen informatie zal de BSF zich nog buigen om na te gaan of alle aspecten die van belang zijn voor de gebruikers voldoende gewaarborgd zijn. 

Aansluitend op de gemeenteraadsvergadering van 23 februari 2017 is de aanbestedingsprocedure gestart, welke in juli 2017 heeft geleid tot een voorlopige gunning aan een winnende zwembadbouwer.  Aangezien tegen deze voorlopige gunning geen bezwaren zijn ingediend is eind augustus 2017 de definitieve gunning verleend aan firma Vaessen; welke blijkt ook de enige van de 4 inschrijvers te zijn geweest die binnen de door de gemeenteraad gestelde financiële kaders het zwembad  kan bouwen.

Zoals al gemeld in dit verslag heeft de gemeenteraad op 26 januari 2017 besloten een nieuw zwembad te bouwen van 25x15,4 meter; voorzien van de mogelijkheid in een gedeelte van het zwembad een hogere temperatuur te realiseren, en dit gedeelte ook te voorzien van een in hoogte verstelbare bodem, waarbij beide korte zijden van dit gedeelte niet dezelfde hoogte behoeven te hebben.

Meerdere moties van wantrouwen tegen de betrokken wethouder en diverse amendementen aangaande het zwembad zijn in deze raadsvergadering - en ook op de vergadering van 23 februari 2017-  met de kleinst mogelijke meerderheid verworpen.

Voor informatie tot/met 2016: zie jaarverslag  betreffende zwembad zoals gepresenteerd in de ALV van 2017.