Biltse Sport Federatie

 

De Bilt, 3 april 2015

Geachte leden van de gemeenteraad De Bilt,

Afgelopen week zijn de sporters in onze gemeente via de media en het bestuur van de BSF mede in een telefonisch contact met de betreffende wethouder, geïnformeerd over het voorstel dat het college van B & W “als denkrichting wil inbrengen voor het opstellen van de kadernota” die zij in juni 2015 wil presenteren.
Dit voorstel behelst met name een aantal, vooral voor de sporters in onze gemeente, belangrijke zaken.

De conclusie die wij als BSF moeten trekken uit het voorstel enerzijds aangaande het bedrag dat specifiek beschikbaar gesteld wordt voor de Vierstee en anderzijds het pas vanaf 2018 beschikbaar stellen van gelden voor de sporthal van het HF Witte, doet inhoudelijk op geen enkele manier recht aan de belangen van onze leden t.w. de sporters, alsmede de vele jaren van participatie, betrokkenheid, discussie en overleg om tot een noodzakelijke realisatie te komen.

Alleen voor wat betreft het zwembad zal er beperkte tevredenheid kunnen zijn bij één van onze leden (BZC).

Het beschikbare bedrag voor de Vierstee maakt de noodzakelijke aanpassingen voor het vergroten van de sporthal zodat deze voldoet aan de NOC/NSF eisen - één van de belangrijkste redenen waarom aanpassingen noodzakelijk zijn- NIET mogelijk.

Daarom verzoekt de BSF, als vertegenwoordiger van ALLE georganiseerde sporters in specifiek Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan -met ruim 80% (excl. bibliotheek-leden) het merendeel van de gebruikers- alsnog de optie nieuwbouw aan de Dierenriem te overwegen; hoewel dit in het voorstel van het college niet wordt genoemd. Bij nieuwbouw worden ook voor de overige gebruikers van de Vierstee de door hen gewenste aanpassingen gerealiseerd.

In het verleden hebben alle relevante sportgebruikers, via hun vertegenwoordiging in de BSF, zich unaniem uitgesproken voor nieuwbouw als meest wenselijke optie, waarbij in de jaren daarna renovatie van de huidige Vierstee, mits deze zou voldoen aan de eisen van NOC/NSF, als alternatief ook aanvaardbaar kon zijn.

Nu blijkt dat het in het voorstel van het college daarmee gepaard gaande bedrag dit op geen enkele wijze mogelijk maakt, is nieuwbouw aan de Dierenriem het enige zinvolle alternatief voor de sportgebruikers.

Omdat de realisatie en financiering van nieuwbouw een andere financiële structuur kent, en daarmee geen directe kosten voor de gemeente met zich meebrengt, kan daarmee het in het huidige voorstel gereserveerde bedrag voor de Vierstee worden aangewend voor de noodzakelijke investeringen in de sporthal van het HF Witte, zodat deze oudste sporthal van Nederland op korte termijn weer veilig en adequaat zijn functie kan vervullen!

Het bestuur van de BSF, als adviesorgaan van de gemeente en belangenbehartiger van de sporters, biedt u, leden van de gemeenteraad De Bilt, graag de gelegenheid om met ons, het bestuur van de BSF, van gedachten te wisselen over onze overwegingen.
Wij nodigen u dan ook uit om aanstaande woensdag, 8 april 2015, vanaf 20 uur aanwezig te zijn in de kleine vergaderzaal van de Kees Boekehal, Kees Boekelaan 18 te Bilthoven.

Juist omdat u als raadslid en wij als vertegenwoordiger van de sportende inwoners van onze gemeente initieel hetzelfde doel voor ogen hebben t.w. “met de beschikbare middelen een zo optimaal mogelijk sportomgeving realiseren voor onze inwoners”, hopen wij van harte dat u aan deze uitnodiging gehoor wilt geven.

Graag wens ik u een inspirerend en hoopvol Paasweekend,

met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de BSF,

Ineke Stienstra,

voorzitter