Biltse Sport Federatie


Door BENG! in de persoon van Bouwe Taverne is een presentatie gegeven op de ALV van de BSF op 19 mei 2015.
De teksten die door BENG! gebruikt zijn op de avond zijn gebaseerd op dit artikel.

Voor de BSF is Jan Pieter Stam contactpersoon. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Bouwe Taverne is op het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te bereiken.

De tekst:

Aanleiding en doelstelling voor het programma Bedrijven en Instellingen van BENG!

Het Bilts bedrijfsleven besteedt jaarlijks vele miljoenen aan energie: aan elektriciteit, warmte en brandstof zijn burgers, instellingen en bedrijven jaarlijks € 72 mln kwijt. Dat alleen mag al genoeg reden zijn om energiekosten omlaag te brengen en daarmee de bedrijfskosten. Daarnaast beschikken veel Biltse bedrijven over kennis op het gebied van (ver)bouw, installatietechniek, CV, koeling, zonne-energie, duurzaam vervoer en verlichting. Die kennis kan nog beter benut worden dan nu het geval is. Tot slot is er een potentie voor veel Biltse ondernemers en instellingen om hun opstallen te benutten om eigen energie op te wekken en zelfs energieleverancier te worden, soms zelfs zonder daar zelf voor te hoeven investeren.

Een voorbeeld. Recent hebben meer dan vijfhonderd Biltse burgers advies ingewonnen over energiebesparing. Bedrijven uit de gemeente kunnen hen helpen om de aanbevolen maatregelen uit te voeren. Ook heeft energiecoöperatie BENG! initiatief genomen een eerste zonnepark te gaan bouwen met duizend zonnepanelen. Er bestaat dus een groeiende energiemarkt in onze gemeente en daar kunnen Biltse ondernemers hun voordeel mee doen: om hun kosten omlaag te brengen, om hun diensten aan te bieden, om actief en zichtbaar mee te werken aan een groene en energiezuinige gemeente.

BENG! als de lokale duurzame energiecoöperatie heeft in een verkenning langs Biltse ondernemers en instellingen en de aan hen verbonden verenigingen en koepels vastgesteld dat er behoefte bestaat aan een energieprogramma voor de jaren 2015 en 2016, dat erop is gericht:

-          De energiekosten omlaag te brengen bij bedrijven en (sport-, welzijns-, onderwijs-) instellingen. Aan dit doel nemen 50-70 bedrijven en instellingen actief deel;

-          De kennis bij - in potentie - alle Biltse bedrijven over energiebesparing en duurzame energie-opwekking te vergroten en te delen. Voor dit doel worden alle Biltse ondernemers en instellingen actief benaderd met voorlichtings- en kennisgerichte bijeenkomsten, excursies en anderszins;

-          De mogelijkheden te verkennen en te realiseren om op in aanmerking komende plaatsen (zoals daken) duurzame energie op te gaan wekken voor eigen gebruik of om te verkopen;

-          Verder zal een aantal (3-5) mensen (om)geschoold worden tot energie-adviseur om aldus kans te maken tot herintreding op de arbeidsmarkt.

Op die wijze dragen bedrijven en instellingen in De Bilt actief bij aan de ambitie om in 2030 een energieneutrale gemeente te hebben gerealiseerd. Tegelijk werken ze op die manier aan eigen concurrentiekracht en toekomstwaarde. Het Bilts bedrijfsleven komt regionaal nog beter op de kaart.

In gesprekken met ondernemers, ondernemersverenigingen, instellingen (sport, welzijn, onderwijs) en de gemeente is vastgesteld dat er een goede basis voor het programma bestaat. Gesproken is met (vertegenwoordigers van) Gemeente, BOF, Samen voor De Bilt, ondernemersverenigingen Larenstein, BCB en Winkeliersvereniging Bilthoven en met diverse ondernemers en instellingen voor sport, welzijn en onderwijs (zie bijlage).


Een belangrijk onderdeel van het programma bestaat uit energiescans bij bedrijven, instellingen en winkels. Hiervoor worden zogeheten Energiecoaches opgeleid, die gezocht worden in de groep mensen die behoefte hebben aan een nieuwe werkomgeving. Hiertoe wordt samenwerking opgebouwd met de Gemeente/UWV-Regio. Kennis uit aanpalende gemeenten wordt ‘geïmporteerd’ en benut zoals uit een recent afgerond project in de gemeente Zeist.


Eén en ander past in het lokaal arbeidsmarktbeleid van de gemeente (het experimentele karakter van deze re-integratieopdracht gemeenten), waardoor mogelijkheden ontstaan voor benodigde trainingen. BENG! draagt zorg voor begeleiding op de werkvloer. Vanzelfsprekend moet er akkoord zijn van de uitkeringsinstantie en speelt die een rol in de selectie van kandidaten.

De door BENG! uitgevoerde analyse van het energieverbruik in de gemeente (zie hieronder) wijst uit, dat jaarlijks een bedrag in de grootte-orde van € 72 miljoen betaald wordt voor elektriciteit, gas en brandstof. Gerekend voor het bedrijfsleven in de gemeente zou het om een bedrag tussen € 25 en 35 miljoen gaan. Dit betekent dat er financieel gezien een grote potentie bestaat wanneer het zou lukken het energie- en brandstofverbruik terug te dringen.

Daarmee zou tezelfdertijd een belangrijke bijdrage geleverd worden aan reductie van de CO2-uitstoot en van het gebruik van eindige, fossiele vormen van energie.

Er is dus alle reden om in het kader van de doelstelling van BENG! een apart programma op te zetten voor bedrijven en instellingen. Onder instellingen verstaan we de gemeente zelf, de zorg, het onderwijs en andere instituten.