Archieven

Categorieën

Meta

Archives

Tags

Agenda ALV 19-09-2023

Het bestuur van de Biltse Sport Federatie nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering
op 19 september 2023, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Oude Raadzaal Gemeentehuis, de Bilt.
Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering.
  3. Mededelingen door de voorzitter, Marius van den Bosch en vaststellen van de agenda.
  • Website BSF: oproep aan de leden tot het aanmelden van bijzondere en sport – activiteiten van
    de Biltse sportverenigingen.
  • Inventarisatie rondvraag.

4. Mededelingen door de Biltse wethouder sport, Dolf Smolenaers.

5. Sportakkoord toelichting door Biltse beleidsadviseur sport en gezondheid, Simon Ott

6. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van mei 2022 (bijlage 1).

7. Jaarverslag 2022 (bijlage 2).

8. Financiën Biltse Sport Federatie:
a. Financieel jaarverslag 2022 (bijlage 3a)+ toelichting)
b. Toelichting op financieel jaarverslag
c. Verslag kascontrolecommissie en verlening decharge
d. Vaststellen contributie.
e. Begroting 2024 BSF (bijlage 3b)

9. Samenstelling kascontrolecommissie 2024.

10. Voorstellen voor herpositionering van de BSF: Doelstelling en kerntaken van de BSF.
Hoe kan de BSF meer voor de sport en dus voor haar leden de sportverenigingen doen?
In gesprek met de leden en na, eventuele aanvulling/wijziging, vaststellen door de leden.
(Bijlage 4)

11. Rondvraag

12. BSF-bestuur; nieuwe samenstelling bestuur en benoeming voorzitter en leden.
Aftredend zijn de voorzitter Marius van den Bosch, de secretaris Rob van Maanen
en de leden Kirsten Szameitat en Johan de Voogd. Als nieuwe bestuursleden worden
voorgesteld, als voorzitter Madeleine Bakker en als lid Lydia Jumelet.

13. Sluiting