Archieven

Categorieën

Meta

Archives

Tags

Informatie FSB

Het Fonds Sportbevordering De Bilt (FSB) stelt verenigingen en organisaties in de gelegenheid een financiële bijdrage aan te vragen voor de ondersteuning en ontwikkeling van sportstimuleringsactiviteiten.

Voor alle duidelijkheid treft u hieronder de criteria voor het toekennen van subsidie door het FSB.

Criteria voor het toekennen van subsidie door het Fonds Sportbevordering De Bilt

 1. De activiteit moet een stimulerend effect hebben op bewoners van de gemeente De Bilt om zelf actief aan sport te gaan doen of tot bewegen te komen. Er hoeft niet per se sprake te zijn van een reguliere sportactiviteit. De activiteit moet bijvoorbeeld:
  – deelnemers die nog niet actief zijn stimuleren om zelf te gaan sporten,
  – er op gericht zijn de deelnemers kennis te laten maken met een voor hen wellicht nog onbekende tak van sport,
  – tot doel hebben het reactiveren van deelname aan sportactiviteiten,
  – tot doel hebben de deelnemers speciale vaardigheden of technieken aan te leren.
 2. De activiteit moet bij voorkeur openstaan voor een brede groep van deelnemers. Het is een pré indien de activiteit georganiseerd wordt voor personen die (nog) niet veel aan sport doen.
 3. Er wordt subsidie verstrekt voor sporttechnische zaken, zoals:
  – huur accommodatie (geen vergoeding wordt gegeven voor huur van de eigen accommodatie)
  – materiaal
  – drukwerk
  – publiciteit
  – pr-kosten
  – kosten die gemoeid zijn met de ondersteuning van de activiteit door bijvoorbeeld extra trainers die de deelnemers speciale vaardigheden of technieken kunnen aanleren
  – kadervorming (niet bij de gemeente aangevraagd)
  – projectondersteuning / hulp bij het organiseren van een activiteit
  – een eenmalige bijdrage ter verbetering van de accommodatie t.b.v. specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld de jeugd.
  Geen subsidie wordt verstrekt voor uitgaven ten behoeve van deelnemers al als het gaat om consumpties, maaltijden, prijzen, sportkleding en huisvesting. Evenmin wordt een bijdrage in de exploitatiekosten verstrekt.
 4. Van belang kan zijn dat ook elders (bijv. gemeente, sportbonden of sportclubs of andere bronnen) subsidie is c.q. wordt aangevraagd.
 5. De bijdrage wordt in beginsel éénmalig verstrekt, maar kan – indien de looptijd van de activiteit zich over méér jaren uitspreidt – over twee of méér jaren worden verstrekt. Indien de activiteit een goedlopend project blijkt te zijn, zich zelf niet kan bedruipen, er geen andere financiële bronnen aangeboord kunnen worden, kan de ondersteuning een langduriger karakter krijgen. De beoordeling hiervan ligt bij het bestuur van het FSB.
 6. De aanvrager dient een voldoende onderbouwde begroting van inkomsten en uitgaven in.
 7. De organisator van de activiteit schakelt de plaatselijke pers in om aandacht voor de activiteit en de financiële ondersteuning van het FSB te vragen.
 8. Het aantal verzoeken tot een bijdrage vanuit het fonds is beperkt tot 1 per sportvereniging per jaar.
 9. Na het evenement dienen de geaccordeerde uitgaven verantwoordt te worden door middel van de facturen alsmede het bewijs van de publiciteit zoals aangegeven onder punt 7.

NB; Na het indienen van een subsidieaanvraag zal het bestuur bepalen of er aan de voorwaarden is voldaan en wat het maximaal toe te zeggen bedrag in dat geval zal zijn.

Het Fonds Sportbevordering De Bilt (FSB) stelt u graag in de gelegenheid een financiële bijdrage aan te vragen voor ondersteuning en ontwikkeling van sportstimuleringsactiviteiten.

Het aanvraagformulier treft u jaarlijks aan op de website van de Biltse Sportfederatie (BSF): www.bsfnet.nl.

Zie onder de knop: “FSB”. Aanvragen moeten voor 15 februari van het jaar bij voorkeur digitaal worden ingediend via het e-mailadres van het FSB: fsb@bsfnet.nl (dit adres treft u ook aan in de informatie op de website).

Het FSB heeft als doelstelling de actieve sportdeelname van inwoners in verenigingsverband van de gemeente De Bilt te stimuleren. Het fonds tracht dit doel te bereiken door de organisatie van sport stimulerende activiteiten financieel te ondersteunen.

Wie kan een aanvraag indienen?

Bij voorbaat zijn er geen beperkingen. Het gaat niet zozeer om de organisatie, die een sportstimu­leringsactiviteit organiseert, maar om de activiteit zelf.

Wat komt voor een financiële bijdrage in aanmerking?

In principe komen die sportstimuleringsactiviteiten voor een bijdrage in aanmerking, die een stimu­lerend effect hebben op de inwoners van De Bilt om zelf actief aan sport te gaan doen of tot bewe­gen te komen. Er hoeft niet persé sprake te zijn van een reguliere sportactiviteit. De activiteit moet bijvoorbeeld inwoners die nog niet actief zijn stimuleren om zelf te gaan sporten óf er op gericht zijn sporters te laten kennismaken met andere takken van sport. De doelstelling van de activiteit kan ook zijn het reactiveren van deelname aan sportactiviteiten of de deelnemers speciale vaardigheden en/of technieken aan te leren. De activiteit moet bij voorkeur openstaan voor een brede groep van deelnemers. Het is een pré indien de activiteit georganiseerd wordt voor personen die nog niet (veel) aan sport doen.

Er kan sprake zijn van een eenmalige activiteit of activiteiten, die meerdere keren tijdens het sei­zoen plaatsvinden. Tot de activiteitenkosten kunnen ook de kosten van voorbereiding, promotiemateriaal etc. gerekend worden. Nadrukkelijk merken wij op dat nimmer een bijdrage verstrekt wordt voor activiteiten, waarvoor door uw vereniging al verplichtingen zijn aangegaan. Bo­vendien is het niet de bedoeling dat een beroep op het fonds wordt gedaan om tekorten binnen de reguliere verenigingsbegroting te dekken.

Hoogte en looptijd van de financiële bijdrage

Er is een maximum aan de FSB-bijdrage, dat maximum wordt door het bestuur van het FSB be­paald en kan van activiteit tot activiteit verschillen. Toekenning hangt af van onder meer de inhoud van de activiteit en de doelgroep, waarvoor de activiteit bestemd is. In principe wordt de financiële bijdrage verstrekt voor één jaar/seizoen. Eventuele voortzetting is afhankelijk van de ruimte, die ons bestedingsplan in het daarop volgende seizoen biedt en de ervaring die dan is opgedaan.

Tijdstip aanvraag

Voor 15 februari van elk jaar wordt het bestedingsplan voor het seizoen vastgesteld. Wilt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage dan dient uiterlijk 15 februari de aanvraag door ons ontvangen te zijn. Aanvragen die daarna worden ontvangen, worden alleen in behande­ling genomen als het bestedingsplan daartoe nog financiële ruimte biedt.


Namens het bestuur van het FSB,
Kirsten Szameitat (secretaris)